Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Inngåelse av avtale

                            Avtaleskjema for medlemmer

Ja takk
- jeg vil inngå avtale og er medlem av bransjeorganisasjon med medlemsavtale!

1. Les gjennom vilkårene.    2. Fyll ut skjema        3. Send inn

Vilkår for avtale om Bedriftshelsetjeneste for bransjeorganisasjoner med medlemsavtale

 

Avtale om Bedriftshelsetjeneste

 

Ansvar

Yrkeshelse påtar seg totalansvaret for den avtalen som blir inngått og – dersom ikke annet blir avtalt mellom partene – den leveransen som følger av dette.

Tjenester i avtalen

Yrkeshelse driver et helsefremmende og forebyggende arbeid hos sine kunder, og vi hjelper bedriften med:

•        Å skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter

•        Å skaffe oversikt over vanlige risikofaktorer for yrkesgruppene i din bedrift

•        Innsamling av statistikk for arbeids- og helserelaterte forhold for alle de ansatte i bedriften gjennom det elektroniske verktøyet Egenrapportert Yrkeshelse (ERY)

•        Gjennom dette kartlegge helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer

•        Handlingsplaner for HMS-arbeid med råd om hvordan aktuelle problemområder kan reduseres eller forebygges

•        Systematisering og oppbevaring av dokumenter

•        God dokumentasjon og evaluering

Leveranse og varighet:

  • Avtalen gjelder for ett år og fornyes hvert år - se punktet om medlemsvilkår.
  • Pris i henhold til avtale med bransjeorganisasjonen

              

Avtalen inkluderer:        

o        Medlem av offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste

o        Egenrapportering av helse- og arbeidsforhold for alle ansatte via det elektroniske verktøyet Egenrapportert Yrkeshelse (ERY)

o        Kryptert og konfidensiell kommunikasjon via Yrkeshelse sine nettsider, med totrinnsverifisering og pålogging med engangskode på mobiltelefon

o        Individuell tilbakemelding og risikoprofil til de ansatte

o        Relevant statistikk og kartlegging av bedriftens risikoområder til bedriftens HMS-ansvarlig i årsrapport

o        Handlingsplan

Arbeidsplassbesøk og andre tjenester belastes etter avtale.

Kontrakt mellom medlemsbedrift og Yrkeshelse

Bedriften tilsluttes Yrkeshelse som medlem.

Følgende medlemsvilkår gjelder:

1.        Yrkeshelse forplikter seg til å yte den tjeneste som det i henhold til avtale, og utfører sin virksomhet i samsvar med arbeidsmiljøloven og forskrifter.

2.        Medlemsbedriften forplikter seg til å betale den kontingent som er fastsatt.

3.        Medlemsbedriften forplikter seg til å legge forholdene til rette slik at Yrkeshelse personalet uhindret kan utføre forebyggende helse- og miljø rettet arbeid. Dette så vel i bedriften som fra kontoret og skal fungere som en del av verneorganisasjonen.

4.        Denne kontrakten fornyes automatisk ved årsskifte for ett år av gangen, med mindre den er sagt opp skriftlig av en av partene senest 6 måneder før fornyelse.

Øvrige vilkår

Yrkeshelse sitt overordnede mål er å bidra til at HMS aktiviteten er integrert i kundes daglige drift og at det legges til rette for en helsefremmende, trygg og effektiv virksomhet.

Våre tjenester leveres i henhold til arbeidsmiljøloven, hovedsakelig basert på arbeidsgivers bruk av offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte i Yrkeshelse er underlagt taushetsplikt.

•        Å bli kunde hos oss er å betrakte som et medlemskap, og årskontingenten faktureres forskuddsvis for hver år.

•        Avtalen omfatter alle ansatte, både heltids- og deltidsansatte. Virksomheten plikter å holde oss løpende orientert om nytilsatte og ansatte som slutter.

•        Alle priser er angitt uten merverdiavgift, da våre tjenester ikke er merverdipliktig. Ved en eventuell innføring av merverdi eller andre avgifter fra myndighetene, vil dette komme i tillegg til de angitte prisene.

•        Ellers gjelder de generelle avtalevilkår for Leverandøren. (Vedlegg 1)

 

Fyll ut skjema