Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Tjenesteområder


Yrkeshelse dekker en rekke forskjellige tjenesteområder som ....


Fotograf Hans Birger Nilsen

 

HMS systematikk Internkontroll:

Internkontroll er lederens skriftlige systematikk i arbeidet med helse miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Internkontroll er kvalitetssikring og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om på et tidlig tidspunkt.

Små bedrifter med liten risiko trenger ikke like omfattende rutiner for HMS som store bedrifter eller bedrifter med stor risiko, men kravet til at HMS-arbeid er systematisk er det samme for alle virksomheter.

Internkontroll skal inneholde skriftlig beskrivelse av:

  • Bedriftens mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
  • Bedriftens organisering.
  • Kartlegging av risiko.
  • Handlingsplan.
  • Korrigerende tiltak.

Yrkeshelse Sør bistår i arbeidet med å utvikle HMS systemet i deres bedrift.

Vi gir opplæring i hvordan man vedlikeholder gode HMS- rutiner.

Vi kan også foreta enkle HMS revisjoner etter ISO 19001 standard.

Systematisk HMS-arbeid

Lovhjemmel:

Arbeidsmiljøloven kapittel 3- om virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet:
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#map003

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (Best. nr. 544).§5  
http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html#5

 
Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090211-0162.html 

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090910-1173.html