Mandag - Fredag - 8:00 - 15:30

Tjenesteområder


Yrkeshelse dekker en rekke forskjellige tjenesteområder som ....


Fotograf Hans Birger Nilsen

Ergonomi.

Muskel og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i norsk arbeidsliv. Muskel og skjelettplager er en naturlig reaksjon på for høy belastning over tid.

Gode tilrettelagte arbeidsplasser kan forebygge for slike plager. Forebygging av skade er enklere og billigere enn å reparere. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert.

Hos Yrkeshelse Sør har vi lang erfaring i ergonomi på arbeidsplassen. Både når det gjelder forebygging før skader oppstår og tilrettelegging når skaden har skjedd.

Yrkeshelse Sør tilbyr 48 timers konsultasjonsgaranti hos fysioterapeut ved yrkesrelaterte muskel og skjelettplager.

Yrkeshygiene

Fysisk arbeidsmiljø oppleves direkte på kroppen. Kulde, varme, trekk, gasser, støy og liknende påvirker oss.

Videre finnes det påvirkninger som er vanskeligere å måle, men som på andre måter påvirker vår helse, opplagthet og produktivitet.

Yrkeshelse Sør har moderne måleapparater og lang erfaring i å måle støy, inneklima, gass, partikler i luft, samt radioaktivitet og mikroorganismer.

 

Vi tilbyr:

Individuelle arbeidsplassvurderinger
–Ved fysioterapeut og yrkeshygieniker

Støymålinger
- Eksempelvis på byggeplasser, industri, eller kontorlandskap med mye bakgrunnsstøy.

Synsergonomi
- Syn og briller er regulert gjennom forskrifts fra arbeidstilsynet. Vi kartlegger arbeidsplassen og finner løsninger.

Målinger av inneklima
- Temperatur, Co2, luftfuktighet, avgasser fra kjemikalier osv.

Vernerunder
- Deltar sammen med verneombud og representant fra ledelsen. Kan avdekke både problemer og muligheter.

Kartlegging og risikovurdering
- Modeller av ulike årsaker/virkningsforhold – sammen med de ansatte

Kjemikalier
- Orden på kjemiske stoffer, datablader, riktig bruk og lagring, og vurdering av helserisiko.

HMS systemer
- Eksempelvis praktisk forståelse av avviksmeldinger, korrigerende tiltak og handlingsplaner.

Tilsyn
- Hjelp og støtte ved tilsyn fra Arbeidstilsynet, Fylkesmannen etc.

Planlegging av arbeidsplasser
-Innspill ved planlegging av ergonomisk utforming, ventilasjon, soleksponering, trekk, bakgrunnsstøy, teppegulv osw……………..

Fysisk aktivitet, bevegelse og treningsveiledning
-Formtesting med fokus på trening, kosthold og røyking. Tilpasset treningsprogram og egenbehandling ved øvelser, korrigering og bevisstgjøring i forhold til mestring og holdninger ril plager og smerter

Foredrag/opplæring
- Eksempelvis om "støy og hørsel" "kjemi og helse" "inneklima og produktivitet", ergonomi, helsefremmede arbeid og arbeidsglede.

Dialog om arbeidsmiljø
- Kunnskapen og litteraturen rundt fysisk arbeidsmiljø er stor. Videre er fagfeltet preget av vanskelig språk og vriene faguttrykk. Vi kan hjelpe til med forklaring av og begrunnelse for prosesser og tiltak.